Regulamin

Regulamin apteki internetowej Miętowa
Apteka internetowa Miętowa, działająca pod adresem internetowym http://aptekamietowa.pl należy do Jadwigi Janochy, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Apteka PANACEUM Jadwiga Janocha", z siedzibą w Kolnie (18-500), ul. 11 Listopada 13, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 721-000-03-00.

Kontakt z apteką internetową możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, mailowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@aptekamietowa.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 862623344

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
c) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Aptece w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
d) Konto - konto Klienta założone przez niego w Aptece zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e) Pośrednik Płatności - Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką,
f) Regulamin - niniejszy regulamin,
g) Apteka - apteka internetowa Miętowa, działająca pod adresem internetowym http://aptekamietowa.pl, prowadzona przez Sprzedawcę,
h) Sprzedawca - Jadwiga Janocha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Apteka PANACEUM Jadwiga Janocha" z siedzibą w Kolnie (18-500), ul. 11 Listopada 13, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 721-000-03-00

§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Apteki, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Apteki, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie głównej i podstronach Apteki.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Apteki, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
3. Przed rozpoczęcie korzystania z Apteki Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Apteki jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Do korzystania z Apteki, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Aptece, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Klient może założyć w Aptece Konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania Konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Aptece anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Umowy w Aptece są zawierane w języku polskim.
7. Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe
8. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej lub podstronach Apteki są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3
Składanie zamówienia
1. Zamówienia w Aptece można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk "Przejdź dalej",
c) podać dane zamawiającego lub odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamawianych produktów,
d) zaznaczyć checkbox "chcę fakturę" oraz podać dane do faktury (tylko, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu produktów objętych zamówieniem),
e) wybrać formę dostawy i płatności zamawianych produktów,
f) kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
3. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku "Przejdź dalej" zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk "Przejdź dalej".
4. Z chwilą kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
5. Po kliknięciu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za produkty objęte zamówieniem, chyba, że Klient wybrał formę płatności w postaci szybkich płatności elektronicznych - w takiej sytuacji zostanie przeniesiony na stronę pośrednika płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

§ 4
Formy dostawy płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:
a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - koszt 15,00 zł albo 17,50 zł (w razie wyboru formy płatności za pobraniem),
b) dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost - koszt 11,00 zł,
c) odbiór osobisty - koszt 0 zł,
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Aptece.
3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:
a) szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności realizowanej przez Pośrednika Płatności,
b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) za pobraniem - tylko w razie wyboru formy odstawy w postaci dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,
d) gotówką przy odbiorze - tylko w razie wyboru formy dostawy w postaci odbioru osobistego,
e) kartą płątniczą przy odbiorze - tylko w razie wyboru formy dostawy w postaci odbioru osobistego.

§ 5
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. W razie wyboru formy płatności w postaci zwykłego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć pięciu dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Aptece czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
6. Po otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W przypadku, gdy Klient wybrał formę dostawy w postaci odbioru osobistego, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości odbioru zamówienia.
7. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta. Zamówione produkty powinny zostać dostarczone do Klienta w ciągu 72 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.
8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
9. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

§ 6
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://aptekamietowa.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://aptekamietowa.pl,jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 - 576).

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
5. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Apteki.
8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 9
Kodeks dobrych praktyk
Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
d) skorzystania z platformy ODR dostępnej pod adresem internetowym: Platforma ODR
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Apteki.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Apteki. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.